English     العربیه

 

 

 

شورای آموزشی

زیر مجموعه معاونت آموزشی در هر موسسه آموزش عالی و یا دانشگاه یکی از مهمترین و حساس ترین بخشها بوده و اصولاً دارای زیر مجموعه های متعدد می باشد که شناخت ساختار سازمانی آن کمک فراوانی به انجام امور حین تحصیل دانشجویان می نماید. یکی از زیر مجموعه های این معاونت شورای آموزشی بوده که نهاد مشورتی و هماهنگ کننده بسیار مهمی در دانشگاهها می باشد. موسسه آموزش عالی جامی نیز همچون سایر موسسات آموزش عالی و دانشگاهها دارای این شورا بوده که اعضای آن را معاون آموزشی، مدیران گروه و مدیریت آموزش تشکیل می دهند. بسیاری از درخواستهای دانشجویان که بنا به دلایلی امکان تصمیم گیری مستقیم توسط معاون آموزشی، مدیران گروه و مدیریت آموزش وجود ندارد در این شورای مطرح شده و با همفکری آنها سعی می گردد تصمیمات صحیحتر و هماهنگ تری با سایر بخش های موسسه گرفته شود. شورای آموزشی موسسه آموزش عالی جامی هر دوشنبه برگزار شده و به بررسی قوانین، مقررات و سیاست های آموزشی داخلی موسسه و همچنین درخواست های دانشجویان در حوزه آموزش می پردازد. برای طرح درخواست در این شورای، دانشجو با پر نمودن فرم مربوطه و تحویل آن به مدیریت آموزش، نظر این شورا را درباره موضوع مورد نظر خواستار می گردد که پس از بررسی در جلسه مربوطه پاسخ شورا به صورت مکتوب در پایین فرم درخواست دانشجو درج و از طریق اداره آموزش به دانشجو تحویل می گردد و اداره آموزش تحت نظر مدیریت آموزش ملزم به اجرای مصوبات شورای آموزشی خواهد بود. به منظور دانلود فرم درخواست دانشجویان اینجا را کلیک کنید

در باره موسسه                                                معرفی ویدئویی موسسه                  افتخارات

 

امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی                             گالری عکس