شماره حساب هاي دانشگاه

 

شماره حساب دانشگاه جهت واریز شهریه دانشجویان:

 0208413488004 بانک صادرات به نام موسسه آموزش عالی جامی.

 شماره کارت جهت پرداخت از طریق عابر بانک: 6037691199500786

 

 شماره حساب دانشگاه جهت واریز شهریه خوابگاه:

0208413584004 بانک صادرات به نام موسسه آموزش عالی جامی.

شماره کارت جهت پرداخت از طریق عابر بانک: 6037691199500802

 

شماره حساب دانشگاه جهت واریز مبالغ امور خدماتی:

 0208417601002 بانک صادرات به نام موسسه آموزش عالی جامی.

 شماره کارت جهت پرداخت از طریق عابر بانک:6037691199500794